مراحل اجرای پروژه

1- دریافت اطلاعات و سوابق مربوطه

2- بررسی اطلاعات و مقایسه بازار رقابتی

3- ارائه پلن اجرایی بازاریابی 

4- اجرای برنامه بازاریابی 

5- ارزیابی برنامه مربوطه