کتابکده

"طاعون" اثر آلبر کامو

” …باسیل طاعون هرگز نمی میرد و از میان نمی رود و می تواند ده ها سال در میان اثاث خانه و ملافه ها بخوابد ، توی اتاق ها ، زیر زمین ها ، چمدان ها ، دستمال ها و کاغذ پاره ها منتظر باشد و شاید روزی برسد که طاعون برای بدبختی و تعلیم انسان ها ، موش هایش را بیدار کند و بفرستد که در شهری خوشبخت بمیرند… “
.
آلبر کامو نویسنده ای بود که واقعا دوست داشتم ، بیگانه اش را خوانده بودم و میدانستم که “طاعون” هم باید خواند. خرید کتاب را دقیقا یادم است که اوایل تابستان سال هفتاد و شش بود. کامو با قلم سحر انگیزش مخاطب را جادو میکند انگار ، داستانش فقط یک داستان ساده نیست که درس زندگی است. اغراق نباشه هر صفحه را باید با دقت خواند که نکته ای مهم را در آن عنوان کرده ، صحبت از رفتار و واکنش های انسانی ، اخلاق ، مذهب ، عشق ، فداکاری ، بحران ، مسئولیت ، اهداف ، انسان و جامعه ی انسانی.
حرفهایی که مثل یک تلنگر ما را به فکر فرو میبرد و باعث رجعتی است به خویشتن.
طاعون مصیبت نامه نیست ، پایان خوشی هم ندارد، داستانی است مبتنی بر حقیقت ، حکایتی است پرسشگر که مخاطب خودش میتواند از دریچه ذهن خودش به پاسخ ها فکر کند و درگیر داستان شود، انگار خودش هم شخصیتی است در میان ماجرا.
.
آن روزها این کتاب به نوعی مهمترین کتابم شده بود و به جرات هنوز هم هست علیرغم کتاب های متعددی که دوروبرم هست.
دورانی که کتاب را میخواندم شاید بهترین روزهای زندگی من بود و جامعه هم روزگار نسبتا خوشی داشت و تصور روی دادن اتفاقی نظیر حادثه ی این کتاب برای خود ما چندان قابل تصور نبود.
امروز خواندن مجدد آن، انگار دریچه های ذهنی را برای من دوباره باز کرد، خواندنش را به شما دوستان گرامی توصیه میکنم که بدون تردید کار ارزشمندی است و در این شرایط شاید حتی واجب باشد برای اهل مطالعه.
تندرست و پیروز باشید در کنار خانواده.
.
#هومن_هاشمی
.
#کتاب_طاعون
#آلبرکامو
#albertcamus
#theplague